Rodo

Sarbinowo

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI
DOMKÓW FAMILIJNYCH

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI DOMKÓW FAMILIJNYCH
Administratorem danych osobowych Gości jest WŁAŚCICIEL OBIEKTU.

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail info@domkifamilijne.pl (właściciel)

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI DOMKÓW FAMILIJNYCH

Celem, dla których WŁAŚCICIEL przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług NOCLEGOWYCH. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez WŁAŚCICIELA jest:

1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez WŁAŚCICIELA w związku z poniesioną przez NIEGO szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do WŁAŚCICIELA,

2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości DOMKÓW FAMILIJNYCH.

Właściciel nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz innych.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Właściciel nie przekazuje danych osobowych chyba ,że w niezbędnych przypadkach procesowych.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:

1. pozyskane dane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Domków Familijnych lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, zniszczenie nastąpi po wygaśnięciu umowy z Gościem Domków Familijnych. Zniszczenia dokonuje właściciel obiektu.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, wszystkie czynności winny być przeprowadzane podczas pobytu Gościa zameldowanego czasowo na terenie obiektu. Pytania można również zadawać na adres email info@dmkifamilijne.pl

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi właścicielowi Domków Familijnych zawarcie umowy o usługi noclegowe.

§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Właściciel obiektu nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Domków Familijnych dostępna jest również na stronie internetowej www.domkifamilijne.pl, podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z zapoznaniem się treści postanowień oraz funkcjonowania RODO w Domkach Familijnych.

Właściciel Domków Familijnych

Skontaktuj się z nami

DOMKI ZORDON SARBINOWO
ul. Wydmowa 12 | Sarbinowo
Formularz kontaktowy